You are viewing a single comment's thread from:

RE: Danang Fine Arts Museum - Great place to both admire the art and check-in

in Pinmapple5 months ago

Nơi này yên tĩnh rất thích hợp để ngắm tranh luôn chị ơi. Có nhiều tác phẩm điêu khắc về thời chiến tranh cũng rất đặc sắc lắm chị mà em quên mang lên đây cho mọi người cùng thưởng thức.