Sort:  

Thank bg @muntah-muntah sama-sama merno chiet bg:)

Ok, bg. Pat tingai bg dronuh

Hubungi saya di discord manteng bg.leubeh mangat bg @deltasteem
Lon na bak mandum discord.

Ok bg. Siap, terimakasih banyak